Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictwa:

  1. ogólne,

  2. rodzajowe,

  3. szczególne.

Pierwszy rodzaj obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo rodzajowe określa rodzaj czynności, do dokonywania których umocowany ma być pełnomocnik. Natomiast pełnomocnictwo szczególne, to pełnomocnictwo do dokonania konkretnej czynności w imieniu mocodawcy.

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj (grupę) czynności prawnych, do których dokonywania został umocowany pełnomocnik, a także przedmiot tych czynności. Pełnomocnictwo szczególne powinno zaś wymieniać konkretną czynność o określonych stronach i przedmiocie.

Należy podkreślić, że czynność udzielenia pełnomocnictwa globalnego umocowującego do dokonywania wszelkich czynności w imieniu pełnomocnika jest nieważna. Dokument pełnomocnictwa do dokonywania czynności zwykłego zarządu może być czasem rozszerzony o wskazanie w jego treści czynności przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu. Taki dokument należy kwalifikować jako kilka odrębnych pełnomocnictw (ogólne oraz rodzajowe lub szczególne).

Kodeks cywilny nie wyjaśnia czym są czynności zwykłego zarządu. Rozstrzygając o tym, czy dana czynność jest czynnością zwykłego zarządu należy brać pod uwagę sposób funkcjonowania mocodawcy (np. zakres działalności).

W jakiej formie powinno być udzielone pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone na piśmie. W przeciwnym razie jest nieważne (art. 99 § 2 Kodeksu cywilnego).

Jeśli natomiast do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie (art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego).