Jakie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi są rodzaje pełnomocnictw i jaki jest ich zakres?

W postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw:

  1. ogólne – do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi;
  2. do prowadzenia poszczególnych spraw;
  3. do niektórych tylko czynności.

Pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw

Pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw upoważnia pełnomocnika do:

  1. dokonywania wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, nie wyłączając skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego jej wniesieniem;
  2. udzielenia dalszego pełnomocnictwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  3. cofnięcia skargi w całości lub w części, jeśli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
  4. odbioru kosztów postępowania.

Zakres pełnomocnictwa może być rozszerzany lub ograniczany przez stronę.

W postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw.Udzielenie dalszego pełnomocnictwa zwane jest substytucją. Polega ona na tym, że mocodawca ma więcej niż jednego pełnomocnika. Substytuta oraz stronę łączy taki sam stosunek, jaki łączy ją z pełnomocnikiem, którego ustanowiła w sprawie. Adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa, gdy nie jest w stanie osobiście wziąć udziału w rozprawie lub dokonać innej czynności procesowej. Radca prawny może udzielić substytucji innemu radcy prawnemu lub adwokatowi, prawnikowi zagranicznemu wykonującemu stałą praktykę w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast rzecznik patentowy może udzielić substytucji jedynie innemu rzecznikowi patentowemu. Z kolei doradca podatkowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu. Zastępcą adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego może być aplikant. Po 6 miesiącach aplikacji może on zastępować adwokata lub radcę prawnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Nie może on jednak zastępować adwokata lub radcy prawnego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Po 18 miesiącach aplikacji aplikant może zastępować rzecznika patentowego we wszystkich czynnościach. Aplikanta do zastępstwa upoważnia pełnomocnik ustanowiony w sprawie.

Pełnomocnictwo do niektórych czynności

Pełnomocnictwo do niektórych czynności upoważnia pełnomocnika do dokonania konkretnej, oznaczonej w pełnomocnictwie czynności albo wielu czynności określonego rodzaju. Zakres umocowania w tym wypadku ocenia się na podstawie treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo, o którym mowa powinno wyraźnie określać, jakie konkretnie czynności powierza się pełnomocnikowi.