Doręczanie pism pełnomocnikowi

W postępowaniu administracyjnym pisma doręcza się stronie, a jeśli strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi (art. 40 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Jeśli natomiast strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się temu pełnomocnikowi. Czasem zdarza się, że strona ustanawia kilku pełnomocników. W takiej sytuacji pisma doręcza się tylko jednemu z nich. Strona może wskazać do rąk, którego pełnomocnika ma nastąpić doręczenie (art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Jeśli strona nie wskazała pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Należy ją o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu (art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Obowiązek przedstawicieli i pełnomocników powiadamiania o zmianie adresu

Pełnomocnik strony ma obowiązek informowania organu o zmianie adresu.W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego (e-mail) (art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). W przypadku zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowało się stanowisko, zgodnie z którym zastosowanie domniemania o doręczeniu pisma pod dotychczasowy adres jest dopuszczalne, gdy zostały łącznie spełnione następujące przesłanki:

  1. strona (przedstawiciel strony lub pełnomocnik) zmieniła w toku postępowania administracyjnego adres lub adres elektroniczny i nie powiadomiła organu administracji orzekającego w sprawie;
  2. doręczenia dokonano pod dotychczasowym adresem lub adresem elektronicznym;
  3. strona (przedstawiciel lub pełnomocnik) została pouczona przez organ administracji o obowiązku powiadomienia organu i zmianie adresu lub adresu elektronicznego i skutkach niedopełnienia tego obowiązku.