Ograniczenie w zdolności do czynności prawnych a ważność czynności dokonanej przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy

Pełnomocnictwo jak wiadomo jest jednostronną czynnością prawną, a więc jego udzielenie może nastąpić bez względu na to, czy pełnomocnik ma zdolność do czynności prawnych. W chwili dokonywania czynności prawnej w imieniu mocodawcy pełnomocnik musi mieć jednak co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy. Oznacza to, że ograniczona zdolność pełnomocnika do czynności prawnych nie jest samodzielną przesłanką nieważności dokonywanej przez niego czynności. Przepis ten nie wyłącza jednak potrzeby W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo pełnomocnik może działać w imieniu reprezentowanego za zgodą kuratora tej osoby.badania zdolności do czynności prawnych reprezentowanego. Wniosek ten jest odzwierciedleniem generalnej zasady, która głosi, że zakres umocowania pełnomocnika nie może być szerszy od kompetencji samego reprezentowanego. Brak odpowiedniego stopnia zdolności do czynności prawnych reprezentowanego ma wpływ na skuteczność czynności prawnej dokonywanej w jego imieniu. Zatem czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w imieniu reprezentowanego może wymagać zgody przedstawiciela ustawowego reprezentowanego, jeśli należy do kategorii czynności prawnych wskazanych w art. 17 Kodeksu cywilnego (zaciągania zobowiązań lub rozporządzania swoim prawem), a reprezentowany w chwili jej dokonywania ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Tak czy siak mocodawca może udzielić pełnomocnictwa do dokonania takiej czynności prawnej. W życiu codziennym udzielenie pełnomocnictwa do jej dokonania może być potrzebne w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, która nie ma faktycznej możliwości dokonania czynności prawnej, a której kurator nie został upoważniony przez sąd do samodzielnej reprezentacji ubezwłasnowolnionego. W takiej sytuacji pełnomocnik może działać w imieniu reprezentowanego za zgodą kuratora. Natomiast czynność prawna dokonana w imieniu mocodawcy przez pełnomocnika niemającego w ogólne zdolności do czynności prawnych jest bezwzględnie nieważna. Jeśli dokonując czynności działał on w charakterze pełnomocnika, to ewentualne oświadczenia mocodawcy, które wyraża zamiar potwierdzenia takiej czynności prawnej, jeśli jest to uzasadnione okolicznościami można interpretować jako oświadczenie zmierzające do wywołania skutków prawnych, jakie miała wywołać czynność prawna dokonana przez niemającego zdolności do czynności prawnych pełnomocnika. Tego typu „potwierdzenie” nie wywoła zatem skutków prawnych z mocą wsteczną.