Osoba niemogąca przedstawić pełnomocnictwa

Czasem zdarza się, że osoba, która została ustanowiona pełnomocnikiem nie może chwilowo przedstawić pełnomocnictwa. W takiej sytuacji sąd może dopuścić taką tymczasowo do podjęcia czynności (art. 44 § 1 ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Równocześnie sąd wyznacza termin, w ciągu którego osoba działająca bez pełnomocnictwa powinna je złożyć albo przedstawić zatwierdzenie swojej czynności przez stronę. Po bezskutecznym upływie terminu, sąd pomija czynności procesowe strony (art. 44 § 2 ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Powyższy przepis stosuje się tylko w odniesieniu do osób, które mogą w sprawie działać w charakterze pełnomocnika strony i takie pełnomocnictwo zostało im udzielone, ale chwilowo nie mogą przedstawić dokumentu, który by to potwierdzał.

Tymczasowego dopuszczenie pełnomocnika z możliwością zatwierdzenia czynności przez stronę nie można stosować zamiast lub obok wezwania pełnomocnika do uzupełnienia braku formalnego skargi, tj. złożenia pełnomocnictwa (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2011 r. I FSK 1261/11). Przepis art. 44 ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje sytuację, która polega na tymczasowym dopuszczeniu do udziału w postępowaniu osoby, która nie może w danym momencie przedstawić pełnomocnictwa, a nie sytuację, gdy przedstawia ona nieważne albo nieskuteczne pełnomocnictwo. Fakt, że decyzja w tym zakresie należy do sądu i dotyczy czynności procesowych, pozwala na dopuszczenie stosowania art. 44 ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, już w toku postępowania, czyli po skutecznym wniesieniu skargi (postanowienie z dnia 31 października 2008 r., II SA/Kr729/07).

Sąd ocenia, czy czynność, która w imieniu strony ma być podjęta jest nagła. Sąd nie ma w tym zakresie pełnej swobody, ponieważ powinien on dopuścić osobę zgłaszającą się za stronę jako pełnomocnik, jeśli stwierdzi, że czynność wymaga bezwzględnego podjęcia i ma dla strony istotne znaczenie z punktu widzenia jej procesowych interesów. Czynność jest nagląca, gdy jej niedopełnienie w odpowiednim terminie może spowodować negatywne skutki dla skarżącego.