Pytania zadawane osobie przesłuchiwanej

Obrońcy i pełnomocnicy mają prawo zadawania pytań osobie przesłuchiwanej. Zadaje się je bezpośrednio, chyba że organ przesłuchujący zarządzi inaczej (art. 171 § 2 Kodeksu postępowania karnego).

Jeśli osoba przesłuchiwana nie ukończyła 15 lat, czynności z jej udziałem powinny być, w miarę możliwości, przeprowadzone w obecności przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna. Dobro postępowania może jednak stać temu na przeszkodzie (art. 171 § 3 Kodeksu postępowania karnego).

Udział w przesłuchaniu świadka, który nie ukończył 15 lat

W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub określone w rozdziałach XXIII, XXV i XXVI Kodeksu karnego przesłuchanie pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w tym przesłuchaniu (art. 185a § 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego).

Pełnomocnik strony może brać aktywny udział w postępowaniu przygotowawczym.Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka o przestępstwa określone w art. 197-199 Kodeksu karnego

W sprawach o przestępstwa określone w art. 197-199 Kodeksu karnego przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka przeprowadza sąd na posiedzeniu. Mogą w nim wziąć udział obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego (art. 185c § 1 Kodeksu postępowania karnego).

Przepis art. 197 Kodeksu karnego dotyczy przestępstwa zgwałcenia. Przepis art. 198 obcowania płciowego przy wykorzystaniu bezradności lub upośledzenia danej osoby, a przepis art. 199 obcowania płciowego przez nadużycie zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia.

Kary porządkowe nakładane na obrońcę lub pełnomocnika

Kodeks postępowania karnego pozwala na nałożenie na obrońcę lub pełnomocnika kary pieniężnej w wysokości 3 000 zł za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie organu prowadzącego postępowanie lub za wydalenie się z miejsca czynności przed jej zakończeniem (art. 285 § 1a Kodeksu postępowania karnego). W praktyce następuje to jednak bardzo rzadko.

Pełnomocnik podczas śledztwa

Podejrzany i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa (zwłaszcza wnioski dowodowe) (art. 315 § 1 Kodeksu postępowania karnego).

Jeśli obrońca lub pełnomocnik są już ustanowieni w sprawie, należy ich także na żądanie dopuścić do udziału w innych czynnościach śledztwa (art. 317 § 1 Kodeksu postępowania karnego).

Jeśli podczas śledztwa dopuszczono dowód z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej, podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi doręcza się postanowienie o dopuszczeniu tego dowodu i zezwala na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłych oraz na zapoznanie się z opinią, jeśli została złożona na piśmie (art. 318 Kodeksu postępowania karnego).