Pełnomocnik w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (art. 34 ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Stroną w rozumieniu tego przepisu jest:

  1. skarżący,
  2. organ administracji, którego działanie lub bezczynność zostały zaskarżone,
  3. uczestnik postępowania.

Organami stron są organy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ale za to mające zdolność sądową. W postępowaniu sądowoadministracyjnym przez pełnomocnika może działać również organ administracji publicznej.

W wyniku udzielenia pełnomocnictwa po stronie pełnomocnika powstaje uprawnienie do działania w imieniu i ze skutkiem dla mocodawcy. Czasem zdarza się, że działanie pełnomocnika wywołuje negatywne skutki. Ryzyko takich skutków ponosi mocodawca (strona).

 W postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony mogą działać osobiście lub przez pełnomocników.Udzielenie pełnomocnictwa i dołączenie go do akt sprawy przy pierwszej czynności procesowej powoduje to, że wszystkie pisma procesowe doręcza się od tej chwili ustanowionemu pełnomocnikowi (art. 67 § 5 ustawy- prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Brak bowiem podstaw, aby w takiej sytuacji doręczać pisma stronie.

Strona może ustanowić w sprawie kilku pełnomocników. Każdy z nich działa wtedy w takich granicach, jakie wynikają z rodzaju udzielonego mu przez mocodawcę pełnomocnictwa. Ten sam pełnomocnik może reprezentować więcej niż jedną stronę, o ile tylko interesy jego mocodawców nie są ze sobą sprzeczne.

Działanie przed sądem to podejmowanie wszystkich czynności procesowych, jakie mają związek ze sprawą i okażą się konieczne do jej przeprowadzenia. Mimo ustanowienia pełnomocnika strona może osobiście podejmować czynności procesowe. Nie ważne jest przy tym jak szeroki jest zakres udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między czynnościami strony i pełnomocnika, pierwszeństwo mają czynności strony.

W założeniu uprawnienie strony do ustanowienia pełnomocnika, który będzie reprezentował jej interesy przed sądem ma służyć realizacji prawa do sądu. To, czy strona skorzysta z tego uprawnienia zależy tylko od jej woli.

Pełnomocnika należy odróżnić od posłańca. Strona może posłużyć się posłańcem w szczególności, gdy zamierza dostarczyć sądowi pisma procesowe lub innego rodzaju dokumenty.