Podobieństwa i różnice prokury z pełnomocnictwem

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Szczególność ta pozwala na sumaryczne wskazanie najważniejszych cech wspólnych oraz różnic między klasycznym pełnomocnictwem a prokurą.

Obie instytucje oparte są na zaufaniu między mocodawcą a pełnomocnikiem czy też prokurentem. Także w obu przypadkach ich udzielenie następuje w drodze jednostronnych czynności prawnych. Zarówno pełnomocnik, jak i prokurent działają w imieniu reprezentowanego mocodawcy i ze skutkami dla niego.

Pełnomocnictwo ma charakter powszechny, ponieważ może go udzielić każdy podmiot mający zdolność do czynności prawnych. Prokura zaś jest pełnomocnictwem wyłącznie handlowym. Może jej udzielić tylko przedsiębiorca i to wyłącznie przedsiębiorcy podlegającemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa.Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna (nawet mająca tylko ograniczoną zdolność do czynności prawnych) oraz osoba prawna. Natomiast prokurentem może być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.

W przypadku pełnomocnictwa istnieje pełnomocnictwo substytucyjne. Pełnomocnik może więc dla swojego mocodawcy ustanowić kolejnego pełnomocnika. Natomiast w przypadku prokury prokurent nie ma takiej możliwości. Może jedynie ustanowić pełnomocnictwa rodzajowego lub do poszczególnej czynności.

Zakres uprawnień pełnomocnika wynika z oświadczenia woli, które jest najważniejszym elementem czynności prawnej udzielenia pełnomocnictwa. Natomiast zakres prokury wyznacza ustawa (ściślej rzecz biorąc Kodeks cywilny).

Zasadniczo pełnomocnictwo nie jest jawne dla osób trzecich, a prokura podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru. Natomiast dostęp do treści rejestru mają wszyscy.

W przypadku pełnomocnictwa mocodawca może zrzec się prawa do odwołania pełnomocnictwa, jeśli przyczyny takiego działania uzasadnia treść stosunku podstawowego. Prokura zaś jest zawsze odwołalna.

Ostatnią różnicą jest to, że jeśli dla dokonania konkretnej czynności wymagana jest forma szczególna, to pełnomocnictwo także musi zostać udzielone w takiej formie. Natomiast dla dokonania wszelkich czynności mieszczących się w zakresie prokury wystarczające jest udzielenie jej w zwykłej formie pisemnej.