Prostowanie lub odwoływanie oświadczeń pełnomocnika przez mocodawcę

 Mocodawca może niezwłocznie prostować lub odwoływać czynności swojego pełnomocnika.Czynności pełnomocnika wywołują skutki dla mocodawcy. Mocodawca stawający równocześnie ze swoim pełnomocnikiem może niezwłocznie prostować lub odwoływać czynności swojego pełnomocnika (art. 41 ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). W takiej sytuacji złożone wcześniej, odmienne od oświadczenia strony, oświadczenie pełnomocnika nie jest już wiążące i skuteczne dla mocodawcy. Prostowane lub odwoływane mogą być także oświadczenia o faktach i oświadczenia woli składane przez pełnomocnika.

Mocodawca staje jednocześnie ze swoim pełnomocnikiem, gdy oboje są obecni przy czynności procesowej. Zasadniczo sprostowanie lub odwołanie oświadczenia będzie niezwłoczne, jeśli nastąpi bezpośrednio po oświadczeniu pełnomocnika. Należy podkreślić, że wszystkie niesprostowane i nieodwołane niezwłocznie czynności pełnomocnika wywołują skutki dla strony. To samo dotyczy zaniechania dokonania czynności przez pełnomocnika.

W przypadku sprzeczności między oświadczeniem strony i jej pełnomocnika decydujące znaczenie dla sądu ma oświadczenie samej strony, nawet jeśli w ocenie sądu skutki płynące z oświadczenia pełnomocnika byłyby korzystniejsze dla strony. W przypadku, gdy dojdzie do kolizji między oświadczeniami większej liczby reprezentujących stronę pełnomocników o takim samym zakresie umocowania, strona powinna wskazać, które z oświadczeń ma być wiążące. Jeśli sprzeczności nie da się usunąć strona powinna zdecydować, które oświadczenie aprobuje. Jeśli tego nie zrobi należy uznać, że wszystkie oświadczenia są nieskuteczne.