Rola obrońcy i pełnomocnika na rozprawie głównej

Rozprawa w postępowaniu karnym ma formę ustną (art. 365 Kodeksu postępowania karnego). Rozprawą kieruje i czuwa nad nią przewodniczący.

Osoba przesłuchiwana ma prawo do swobodnego wypowiedzenia się. Po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej na wezwanie przewodniczącego mogą jej zadawać pytania w następującej kolejności:

  1. Pełnomocnik strony albo obrońca mogą brać udział w rozprawie głównej.oskarżyciel publiczny,
  2. oskarżyciel posiłkowy,
  3. pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,
  4. oskarżyciel prywatny,
  5. pełnomocnik oskarżyciela prywatnego,
  6. biegły,
  7. obrońca,
  8. oskarżony,
  9. członkowie składu orzekającego.

Rola obrońcy i pełnomocnika w czynnościach poza rozprawą

Czasem zapoznanie się z dowodem rzeczowym lub przeprowadzenie oględzin przez pełny skład sądu napotyka trudności. W takim wypadku sąd wyznacza do tej czynności sędziego ze swego składu albo sąd wezwany. Tak samo dzieje się, gdy strony wyrażają na to zgodę (art. 396 § 1 Kodeksu postępowania karnego).

Sąd może zlecić przesłuchanie świadka sędziemu wyznaczonemu ze swego składu lub sądowi wezwanemu, w którego okręgu świadek przebywa, jeśli świadek nie stawił się z powodu zbyt trudnych do przezwyciężenia przeszkód (art. 396 § 2 Kodeksu postępowania karnego).

W powyższych czynnościach mają prawo brać udział obrońcy i pełnomocnicy (art. 396 § 3 Kodeksu postępowania karnego).

Czy przy ogłoszeniu wyroku musi być obrońca lub pełnomocnik?

Kodeks postępowania karnego nie wymaga od obrońców i pełnomocników, aby byli obecni przy ogłoszeniu wyroku. Nie stoi to bowiem na przeszkodzie ogłoszeniu wyroku (art. 419).