Udział pełnomocnika w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego

Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego dotyczy spraw o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. Są to sprawy stosunkowo drobne. Chodzi tu m.in. o zniesławienie, zniewagę, naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała poniżej 7 dni itp.

W postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego przed rozprawą główną odbywa się posiedzenie pojednawcze. Prowadzi je sędzia lub referendarz sądowy (art. 489 § 1 Kodeksu postępowania karnego). Na posiedzeniu pojednawczym powinien się stawić oskarżyciel prywatny i jego pełnomocnik. Ich niestawiennictwo bez usprawiedliwionej przyczyny traktuje się jako odstąpienie od oskarżenia. W takiej sytuacji prowadzący posiedzenie umarza postępowanie (art. 491 § 1 Kodeksu postępowania karnego).

Oskarżyciel prywatny wraz z pełnomocnikiem powinni się także wstawić na rozprawie głównej. Ich nieusprawiedliwione niestawiennictwo uważa się za odstąpienie od oskarżenia (art. 496 § 3 Kodeksu postępowania karnego).

Rola pełnomocnika przy wnoszeniu kasacji

Kasacja może być sporządzona wyłącznie przez podmiot profesjonalny.Oprócz zwyczajnych środków zaskarżenia (apelacji i zażalenia) w procesie karnym występuje także nadzwyczajny środek zaskarżenia jakim jest kasacja. Kasację można wnieść od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego określonego w art. 93a Kodeksu karnego (art. 519 Kodeksu postępowania karnego).

Środkami zabezpieczającymi, o których mowa w art. 93a Kodeksu karnego są m.in.:

1) elektroniczna kontrola miejsca pobytu;

2) terapia;

3) terapia uzależnień;

4) pobyt w zakładzie psychiatrycznym.

Kasację mogą wnieść strony oraz podmioty szczególne (Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka).

Zasadniczo kasacja powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Z wymogu tego zwolnieni są: prokurator, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka (art. 526 § 2 Kodeksu postępowania karnego).

W razie przyjęcia kasacji, której prokurator nie uznał za oczywiście bezzasadną, odpis pisemnej odpowiedzi prokuratora na kasację doręcza się pozostałym stronom, ich obrońcom i pełnomocnikom. Dalsze pisma procesowe wnosi się bezpośrednio do sądu kasacyjnego (art. 530 § 4 Kodeksu postępowania karnego).

Prokurator może jednak uznać kasację za oczywiście bezzasadną. W takim wypadku przesyła odpis odpowiedzi na kasację pozostałym stronom, ich obrońcom i pełnomocnikom, którzy w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi prokuratora mogą przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko (art. 530 § 5 Kodeksu postępowania karnego).