Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji

Obrońcy i pełnomocnicy mogą wziąć udział w posiedzeniach wymienionych w art. 339 § 1 i 3 pkt 1, 2, 6. Chodzi tu o posiedzenia odbywające się:

  1. po złożeniu wniosku przez prokuratora o orzeczenie środków zabezpieczających;
  2. gdy zachodzi potrzeba rozważenia kwestii warunkowego umorzenia postępowania;
  3. gdy do aktu oskarżenia dołączono wniosek, o którym mowa w art. 335 § 2 k.p.k. (wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy),
  4. gdy prokurator złożył wniosek, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k.,
  5. gdy zachodzi potrzeba innego rozstrzygnięcia przekraczającego uprawnienia prezesa sądu, a zwłaszcza:
  • umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2-11 k.p.k.,

  • umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia,

  • wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania lub innego środka przymusu.

Pełnomocnik może reprezentować stronę również w toku postępowania sądowego.Należy podkreślić, że udział obrońcy w posiedzeniu w przedmiocie środka zabezpieczającego polegającego na pobycie w zakładzie psychiatrycznym jest obowiązkowy (art. 339 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego).

Czasem przewidywany zakres postępowania dowodowego uzasadnia przypuszczenie, że w sprawie niezbędne będzie wyznaczenie co najmniej 5 terminów rozprawy. W takim wypadku prezes sądu niezwłocznie wyznacza sędziego albo członków składu orzekającego oraz kieruje sprawę na posiedzenie (art. 349 § 1 Kodeksu postępowania karnego). Obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział także w tym posiedzeniu (art. 349 § 4 Kodeksu postępowania karnego). Wyznaczając posiedzenie, prezes sądu wzywa pełnomocników i obrońców do przedstawienia pisemnego stanowiska dotyczącego planowania przebiegu rozprawy głównej oraz jej organizacji, w tym dowodów, które powinny być przeprowadzone jako pierwsze na tych rozprawach, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania (art. 345 § 5 Kodeksu postępowania karnego). Na posiedzeniu, o którym mowa sąd rozstrzyga w przedmiocie wniosków dowodowych, a przewodniczący składu orzekającego, biorąc pod uwagę stanowiska w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy głównej przedstawione przez pełnomocników i obrońców, rozstrzyga w przedmiocie kolejności przeprowadzenia dowodów, przebiegu i organizacji rozprawy głównej oraz wyznacza jej terminu. Podejmuje także inne niezbędne rozstrzygnięcia (art. 349 § 7 Kodeksu postępowania karnego).