W jakiej formie powinna być udzielona prokura?

Prokura powinna być udzielona w zwykłej formie pisemnej. W przeciwnym razie jest nieważna (art. 109.2 § 1 Kodeksu cywilnego). Takie rozwiązanie znacząco przyspiesza, ułatwia oraz obniża koszty skorzystania z prokury. Ponadto nie grozi naruszeniem bezpieczeństwa obrotu, ponieważ istnienie prokury należy ujawnić w rejestrze przedsiębiorców.

W przypadku prokury nie stosuje się przepisu art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Ze zwykłą formą pisemną mamy do czynienia, gdy dokument zawierający oświadczenie woli o udzieleniu prokury jest własnoręcznie podpisany przez mocodawcę (art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego).

Prokura powinna być udzielona w formie pisemnej.Oświadczenie woli o udzieleniu prokury może zostać złożone w formie elektronicznej, ale w takim wypadku wymagane jest opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Niektóre podmioty mogą ustanowić prokurę przez internet wykorzystując do tego wzorzec uchwały. Dotyczy to wyłącznie spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z o.o. Takie ustanowienie dopuszczalne jest wyłącznie wtedy, gdy już wcześniej umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. W takim wypadku wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury udostępniany jest w systemie teleinformatycznym. Wniosek o wpis uchwały do rejestru składany jest w tym systemie. Uchwała powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnych certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP.

Brak przepisów, które regulowałby to jaką treść powinien mieć dokument o udzieleniu prokury. Wątpliwości rodzą się w związku z brakiem wymagania, aby dokument o udzieleniu prokury zawierał słowo „prokura” lub inne równoznaczne słowo. W konkretnych przypadkach może nie być jasne, czy mocodawca udzielił pełnomocnictwa ogólnego, czy prokury. Skoro udzielenie prokury jest oświadczeniem woli, to znajdują do niego zastosowanie reguły wykładni oświadczeń woli. Wynika z nich, że należy badać przede wszystkim zamiar składającego oświadczenie. Brak też w przepisach o formie udzielenia prokury wzmianki o tym, że stosowny dokument musi zawierać określenie „prokura”. Nie jest to jednak zagrożeniem dla bezpieczeństwa obrotu, ponieważ niweluje go obowiązek rejestracji prokury. Jeśli przedsiębiorca zgłosił stosowny dokument do rejestru, to znaczy, że miał zamiar ustanowić prokurę, a po wpisie do rejestru kontrahenci mogą działać w zaufaniu do jego treści.

Wymagania dotyczące osoby prokurenta ze względu na rangę i znaczenie prokury są dużo dalej idące niż w stosunku do pełnomocnika. Zasadniczo pełnomocnikiem może być każdy podmiot prawa (osoba fizyczna, prawna, a także ułomna osoba prawna), nawet jeśli ma ograniczoną zdolność prawną. Z kolei prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Nie do końca wiadomo, czy prokurentem może być członek organu przedsiębiorcy-osoby prawnej. Takiej wątpliwości nie ma w odniesieniu do np. wspólnika spółki kapitałowej, członka spółdzielni mieszkaniowej, czy komandytariusza. Mogą oni bowiem być prokurentami.