Wezwania do udziału w czynnościach za pośrednictwem pełnomocnika

Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeśli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych (art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wezwanie, o którym mowa jest nakazem organu administracji publicznej skierowanym do określonej osoby. Wezwanie zobowiązuje tą osobę do wzięcia udziału w czynnościach i do złożenia wyjaśnień. Jeśli dana osoba uchyla się od stawienia na wezwanie, organ może nałożyć na nią grzywnę i zastosować inne środki przymusu, o których mowa w art. 88 i 88a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoba wzywana może wziąć udział w czynnościach podejmowanych przez organ administracji osobiście lub przez pełnomocnika. Natomiast wyjaśnienia lub zeznania strony mogą składać osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.

Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach.Zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w wezwaniu należy wskazać:

1) nazwę i adres organu wzywającego,

2) imię i nazwisko wzywanego,

3) w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany,

4) czy wezwany powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie,

5) termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika,

6) skutki prawne niezastosowania się do wezwania.

Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego (art. 54 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Pełnomocnik a rozprawa administracyjna

Organ administracji publicznej podejmuje przed rozprawą czynności niezbędne do jej przeprowadzenia (art. 90 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Zgodnie z § 2 tego przepisu w szczególności wzywa:

  1. strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników;

  2. świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę.