Zawieszenie biegu terminu na czas rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy prawnej

W przypadku, gdy warunkiem skuteczności czynności prawnej jest jej dokonanie przez obrońcę lub pełnomocnika, termin do jej dokonania ulega zawieszeniu dla strony postępowania na czas rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy prawnej w tym zakresie (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania karnego). W wypadku wyznaczenia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu termin do dokonania czynności przez wyznaczonego przedstawiciela procesowego rozpoczyna bieg od daty doręczenia mu postanowienia lub zarządzenia o tym wyznaczeniu (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania karnego).

W pewnych przypadkach termin do dokonania czynności prawnej ulega zawieszeniu.Dalszy bieg zawieszonego terminu rozpoczyna się, gdy nie uwzględniono wniosku strony. W pozostałym zakresie strona może ustanowić obrońcę lub pełnomocnika z wyboru. Z kolei w przypadku uwzględnienia wniosku stosuje się § 2 wspomnianego przepisu. Wynika z niego, że dla obrońcy lub pełnomocnika wyznaczonego z urzędu, termin do dokonania czynności procesowej biegnie od nowa. Czas zawieszenia powinno się liczyć od momentu złożenia wniosku do chwili powiadomienia strony o jego nieuwzględnieniu.

Dla obrońcy lub pełnomocnika termin zaczyna biec od dnia doręczenia mu zawiadomienia (postanowienia lub zarządzenia) o wyznaczeniu. Jeśli doręczenie to nastąpiło wcześniej niż doręczenie zawiadomienia do uprawnionego wnioskodawcy i w konsekwencji termin dla wnioskodawcy byłby dłuższy niż dla wyznaczonego podmiotu, dla ustalenia skuteczności czynności stosuje się dłuższy termin.

Doręczanie dokumentów przedstawicielom stron

Zasadniczo orzeczenia, zarządzenia, zawiadomienia i odpisy, które ustawa nakazuje doręczać stronom, doręcza się również obrońcom, pełnomocnikom i ustawowym przedstawicielom. Kodeks może jednak stanowić inaczej (art. 140 Kodeksu postępowania karnego).

Oczywiste jest, że obowiązek, o którym mowa aktualizuje się, gdy w dacie czynności istniał stosunek pełnomocnictwa lub stosunek obrończy.